IPRODHA intervino en la regularizacion dominial de la Chacra 152 de Posadas

Dün, sat%u0131n alma-satma biletleri teslim etmeye ba%u015Flad%u0131

çat%u0131%u015Fman%u0131n uzun y%u0131llar sonra, kavgalar, ileri geri (%u015Fikayetler, yarg%u0131 müdahaleleri, yollara barikatlar ve belirsizlik) 198 aileye çözünürlük Cadde aras%u0131nda, Posadas %u015Fehrinin tarihine alan%u0131 Chacra 252 yerle%u015Fti geldi çiftli%u011Fin yakla%u015F%u0131k yüzde 50 özel farkl%u0131 ya%u015Flarda ile yerinde olan bu ailelerin düzensiz yerle%u015Fim etkilenmez i%u015Fgal Marina Noziglia sahibi oldu%u011Fu Vivanco, Bustamante ve Andresito; %u0130lk olanlar 20 y%u0131l%u0131 a%u015Fk%u0131n süre önce orada kuruldu. IPRODHA'n%u0131n müdahalesinin çe%u015Fitli yönleri vard%u0131, bunlardan biri de anla%u015Fman%u0131n kap%u0131lar%u0131n%u0131 açt%u0131, bu da sahibi ile i%u015Fgalciler aras%u0131nda diyalo%u011Fu güçlendirmek oldu. Olinda ve Carolina Fonseca (ana ve k%u0131z%u0131) kom%u015Fular%u0131n%u0131n sesini ald%u0131lar m%u0131? Ve Marina Noziglia ile tekrarlanan görü%u015Fmeler ve görü%u015Fmeler sonras%u0131nda mülkünü sat%u0131n almak için anla%u015Fmaya vard%u0131lar. Çözüm sürecinde yer alan aktörlerin aktif kat%u0131l%u0131m%u0131yla Enstitü'yu güçlendiren yeni bir ortak çözüm biçimi. sorusunu judicializing topraklar%u0131n%u0131 kurtarmaya çal%u0131%u015F%u0131rken m%u0131? düzensiz i%u015Fgali için bir çözüm ve ba%u011Fl%u0131 di%u011Fer gerektiren bir yandan yerle%u015Fim mücadelenin y%u0131llar sonra Tarih ve çe%u015Fitli devlet kurumlar%u0131 müdahalesi sonras%u0131 (Belediye , Müzakere Konseyi, Temsilciler Meclisi, IPRODHA ve di%u011Fer ajanslar), arabuluculuk yoluyla, arazi için bir fiyat belirlemek için mal sahibi ile i%u015Fgal edenler aras%u0131nda mutab%u0131k kal%u0131nm%u0131%u015Ft%u0131r. Söz konusu fiyat 36 $ 'da belirlendi. Do%u011Frudan mülk sahibine 36 ayda ödenebilir, ödemeyi sonuçland%u0131rmakla yükümlü olmak, sözle%u015Fmeye kat%u0131lan her bir sakininin imzas%u0131n%u0131 imzalar. Bu çerçevede, IPRODHA, ara%u015Ft%u0131rmaya kar%u015F%u0131l%u0131k gelen planlar%u0131 yürürlü%u011Fe koymak ve onaylamak için ara%u015Ft%u0131rmac%u0131lar%u0131 i%u015Fe almak ve ayr%u0131ca, eylem masraflar%u0131n%u0131 ailelerin her birine kar%u015F%u0131lama sorumlulu%u011Funu üstlenmek amac%u0131yla kendisine borç vermi%u015Ftir. Bunu mümkün k%u0131lmak için, 1,386,000 ABD Dolar%u0131 tutar%u0131nda bir yat%u0131r%u0131m yap%u0131yor ve bu da aileler için YEN%u0130DEN YER%u0130NE GET%u0130R%u0130LMEYEN bir özellik olacak. %u0130lk ad%u0131mda bu örne%u011Fini ula%u015Fmak için %u015Fartlar%u0131 yerine aileleri ile 78 al%u0131c%u0131lar biletleri sat%u0131%u015Fta, imzalanmas%u0131, dokümantasyon IPRODHA toplam%u0131nda yararlananlar yard%u0131m%u0131 ile bütün gün önerilmi%u0